REGULAMIN - LIDER

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZKOŁA > SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym „LIDER”

Uchwalono na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

§ 1.
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2. Prezydium składa się z następujących funkcji:
1) przewodniczący samorządu,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
3. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli 
 oddziałów na zebraniach.
4. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym 
 i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
5.Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
6. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby 
 wyborcze poszczególnych kandydatów.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. Kadencja prezydium trwa rok.
9. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
10. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji jego obowiązki 
 przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
11. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie
  bierze udziału w pracach samorządu.
12. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno 
 największą liczbę głosów.

§ 2.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 
 wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
 praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
 szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
 potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

2. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
a) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
b) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium 
 Prezesa Rady Ministrów,
c) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, identyfikacja potrzeb uczniów
 i odpowiadania na te potrzeby,
d) przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków 
 Samorządu Uczniowskiego.

3. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:
a) opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
b) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
c) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określone
 w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
 roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.),
d) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 
 jednolitego stroju.


§ 3.
1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad
 prezydium i koordynatora działalności samorządu.
4. Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Opiekun samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów
 z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością samorządu.
6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

§ 4.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów
 w obecności co najmniej połowy ich składu.
3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)- art. 55 ust. 3.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego